KRS online

KRS online

Krajowy Rejestr Sądowy w Polsce jest bazą daną, na która składają się trzy oddzielne rejestry: rejestr przedsiębiorców, rejestr dłużników niewypłacalnych oraz rejestr stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, w tym fundacji i zakładów opieki społecznej.

KRS utworzony został w 1997 roku i jego nadrzędnym zadaniem jest udostępnianie rzetelnej informacji na temat statusu prawnego zarejestrowanych podmiotów. Do tych informacji należą przede wszystkim informacje o sytuacji finansowej podmiotu czyli dane na temat zaległości podatkowych, zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dane na temat wierzycieli i niewypłaconych wierzytelności.

Za pomocą KRS Online można w szybki i dokładny sposób przejrzeć Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Warto z nim się zapoznać w momencie planowania podjęcia współpracy z jakimś przedsiębiorstwem lub instytucją. Po wpisaniu danych tej osoby fizycznej możemy dowiedzieć się czy są dłużnikami i ile wynosi kwota ich zadłużenia. Każda osoba fizyczna oraz prawna prowadząca działalność widnieje w Krajowym Rejestrze i posiada własny numer KRS. Wszystkie dane przekazane do KRS są jawne i każdy może mieć do nich wgląd.

Rozpoczynając działalność gospodarczą jest się zobowiązanym do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorstw. Poza papierowym wnioskiem należy w urzędzie przedstawić zgłoszenie płatnika składek, zgłoszenie identyfikacyjne lub zgłoszenie aktualizacyjne. Przeglądając rejestr przedsiębiorstw możemy mieć wgląd do różnych podmiotów odpowiednio tematycznie posortowanych, czyli mamy tutaj spółki jawne, spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółdzielnie, instytuty badawcze, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.

Podobnie w przypadku stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, mamy tutaj odpowiednie kategorie, do których zaliczają się między innymi: fundacje, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, związki zawodowe, związki pracodawców, zrzeszenia handlu i usług, stowarzyszenia kultury fizycznej czy też nieposiadające osobowości prawnej instytucje kościelne, które działają jako organizacje pożytku publicznego.

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych wpisywane są te jednostki, które zostały zgłoszone przez wierzyciela, który nie otrzymał swojej należności w terminie trzydziestu dni od momentu upłynięcia czasu na spłacenie należności. Do tego Rejestru wpisywane są także te osoby prawne, które zgłosiły swoją upadłość oraz osoby fizyczne, na które nałożono obowiązek alimentacyjny i zaległość ze spłatą przekracza okres dwunastu miesięcy.

W momencie uchylenia orzeczeń bądź zmianie statusu finansowego dłużnicy zostają wykreśleni z rejestru. Również Ci dłużnicy, którzy widnieją w rejestrze powyżej 10 lat, a ich status nie uległ zmianie,  zostają z niego wykreślenie. Z Krajowego Rejestru Sądowego najczęściej korzystają banki udzielające pożyczek przedsiębiorstwom w celu potwierdzenia wypłacalności pożyczkobiorcy. Podobnie inwestorzy oraz potencjalni partnerzy bardzo często przed podjęciem ostatecznej decyzji o współpracy dla formalności sprawdzają KRS.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rejestr KRS
Rejestr KRS

W dzisiejszych czasach ludzie pragną wiedzieć wiele rzeczy, które dają im pewność. Do tego celu służy między innymi Krajowy Rejestr...

Zamknij